background

Formularz rejestracji

Dane użytkownika

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obligatoryjne

Wykształcenie

Dane pracowni

Adres korespondencyjny

Zgody

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2 016 .119.1), dalej jako r.o.d.o ." informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Miłosławska 13A, 62-322 Orzechowo

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: poufnoscdanych@tarkett.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• wzięcia udziału w projekcie Grant of Colour , w tym Konkursu

• przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o . Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Zgody oznaczone gwiazdką (*) są obligatoryjne

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim postanowienia.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, przez firmę Tarkett oraz Partnera w celach związanych z przeprowadzeniem projektu Konkurs Grant of Colour. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do Konkursu. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych, a także odwołania w każdej chwili tej zgody.*

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych, tj. imienia (imion) i nazwiska na Stronie Internetowej Konkursu oraz profilu firmy Tarkett w serwisie Facebook www.facebook.com/TarkettPolska/ w przypadku uzyskania przeze mnie tytułu finalisty i/lub laureata finału. Brak wyrażenia powyższej zgody nie wyklucza u działu w Konkursie, ani nie pozbawia praw do otrzymania nagrody.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania informacji od Organizatora, związanych z przebiegiem Konkursu oraz kolejnych edycji Konkursu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku uwiecznionego na materiałach zdjęciowych oraz filmowych przez Organizatora, Koordynatora oraz Partnerów do celów promocyjnych Konkursu oraz firmy Tarkett I PARTNERÓW KONKURSU.